Satış Sözleşmesini Yazdır

Kurs PRO

Satış Sözleşmesi


Madde 1. TARAFLAR

1.1. _____________

Müşteri (Bundan sonra ALICI olarak anılacaktır)

1.2. Kurspro Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Ltd. Şti. (Bundan sonra Kurspro olarak anılacaktır)


Madde 2. SATILAN ÜRÜNLER

Yazılım :

Şube Sayısı :

Kullanıcı Sayısı :


Madde 3. KONU

3.1.Kurspro, bu sözleşmeyle satışı yapılan yazılımların (bilgisayar programlarının) kullanım hak ve yetkisini ALICI’ya verir.

Madde 4. KARŞILIKLI TAAHHÜTLER

4.1.Sözleşmenin tarafları olarak hareket eden Kurspro ve ALICI aşağıda belirten hak ve yükümlülüklerini karşılıklı olarak taahhüt edip kabul ve imza etmişlerdir.

4.2 Kurspro;

4.2.1.İkinci Maddede belirtilen ürünleri, ALICI’nın bilgisayarına yüklemek, yazılım hatalarına karşı çıkabilecek sorunlarda ekteki garanti belgesinde belirlenen koşul ve süreler içinde ücretsiz, daha sonrasında ise ücret karşılığı da olsa ALICI'ya destek sağlamak ve verilmesi zorunlu olan program eğitimini vermekle sorumludur.

4.2.2.Eğitim:

4.2.2.1.ALICI, ikinci maddede belirtilen ürünler için, standart program eğitimi ya da ek eğitim taleplerinde bulunabilir. Kurspro, ALICI'DAN gelecek eğitim taleplerini en kısa sürede karşılamakla yükümlüdür. Eğitim karşılıklı anlaşmaya bağlı olarak, ALICI’nın iş yerinde veya Kurspro’nın eğitim merkezinde olabilir. Eğitimin, ne zaman, ne sürede ve hangi kapsamda olacağı Kurspro ve ALICI tarafından birlikte belirlenir.

4.2.2.2. ALICI, çalışanların eğitiminin sürekliliğini sağlamakla sorumludur. Eğitim amaçlı olarak ALICI’nın iş yerine gelen, eğiticiye yeteri kadar zaman ayrılmaması veya geldiği halde eğitimi verememesi gibi durumlarda, eğitim çalışması yapılmış sayılır.

4.2.2.3. Eğitim hizmetleri, destek sözleşmelerinde belirtilen fiyatlar ile ücretlendirilir.

4.3 ALICI:

4.3.1. Bu sözleşme ile kendisine tanınmış hak, sorumluluk ve yetkileri, hiç bir şekilde başka kişi veya kuruluşlara devremedez. Kurspro adına ya da hesabına üçüncü bir şahısla bir işlem ya da anlaşma yapamaz. Herhangi bir taahhütte bulunamaz.

4.3.2. ALICI, hiçbir şekilde ürünleri oluşturan yazılım ve diğer belgeleri (CD, kitap, kullanım kılavuzu v.b. gibi) kiralayamaz, kopyalayamaz, ücretli ya da ücretsiz bir şekilde dağıtamaz.

Madde 5. ÖDEME

5.1. İkinci maddede belirtilen ürünler, aşağıdaki ödeme tablosundaki bilgilere göre ALICI’ya satılmıştır.

Madde 6. ÖDEMENİN YAPILMAMASI YA DA GECİKMESİ DURUMUNDA

6.1. Beşinci maddede belirtilen ödemelerin her hangi birisinin yapılmaması durumunda Kurspro geriye kalan tüm ödemelerin tahsilatını isteyebilir.

6.2. Beşinci Maddede belirtilen ödemelere uyulmaması durumunda Kurspro’nın garanti destek ve eğitim yükümlülükleri ödemeler tamamlanana kadar kalkar. Bu arada geçen süreler garanti ve destek sürelerine eklenmez.

6.3. ALICI’nın ödemelerini geciktirmesi durumunda, gecikme süresi için, aylık % 7 gecikme faizi işletilerek ödeme miktarına eklenir.

6.4. Satışı yapılmış olan yazılımların hiçbir şekilde iadesi yapılamaz. Yazılımın kullanılmasından vazgeçilse dahi tüm ödemelerin vadesinde tamamlanması zorunludur.

Madde 7. DİĞER HÜKÜMLER

7.1. Kurspro, ürünlerin kullanımından kaynaklanacak hatalardan sorumlu değildir. ALICI, yazılımdaki raporların ya da verilerin hatalı olduğunu; bu verilere bakarak yanlış kararlar aldığını ve zarara uğradığını öne süremez.

7.2. Kurspro, hiçbir şekilde ürünlerle birlikte depolanan bilgileri garanti etmez. Bilgilerin güvenliğini sağlamak kullanıcının sorumluluğundadır.

7.3. Kurspro, ALICI’nın ürünleri, yasalara aykırı biçimde kullanmasından sorumlu değildir.

7.4. Yazılım sisteminin konusuna giren yasa, yönetmelik veya diğer mevzuat, uygulama ve raporlarda değişiklik olması ya da çeşitli nedenlerle ALICI tarafından programda değişiklik ya da programa ek yapılmasının istenmesi durumunda, bu işlemlerin gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceğine Kurspro karar verir. Yapılacak değişiklik ve ekler ayrıca fiyatlandırılır.

Madde 8. FESİH

8.1. Taraflar aşağıda belirtilen sebeplerin varlığında sözleşmeyi fesh etme hakkına sahiptir.

8.1.1. ALICI’nın Kurspro’ya olan borçları ile ilgili temerrüde düşmesi halinde,

8.1.2. Tarafların sözleşme hükümlerine aykırı davranması halinde,

8.1.3. ALICI’nın ticari işletmesini devretmesi halinde,

8.1.4. Kurspro’nun, ticari faaliyetlerinin T.T.K.’da belirtilen biçimlerde sona ermesi halinde.

Madde 9. EKLER

9.1 Garanti Belgesi

9.2 Destek Sözleşmesi

10. Bu sözleşmeden doğan anlaşmazlıkların çözümünde Kocaeli Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

11. 11 (0nbir) ana maddeden oluşan bu sözleşme aşağıda belirtilen tarihte, 2 (iki) nüsha halinde düzenlenmiş olup, taraflarca imzalanıp teslim alınmıştır.

TARİH :
SATICI
Kurspro Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Ltd. Şti.
E-posta : bilgi@kurspro.net
İmza :

ALICI
Adı Soyadı / Ünvanı :
Teslimat Adresi :
Telefon :
E-posta :
İmza :